Boken om Viggan

En otrolig tigerkaka
En otrolig tigerkaka

Arbe­tet med boken påbör­ja­des år 2004 på ini­ti­a­tiv av Bar­bara Öberg-Sjögren. Vi star­tade med ett upp­rop om insam­ling av mate­rial och pengar. Efter något år anslöt sig Jan Stolpe till grup­pen och fick till­sam­mans med Pia Zan­de­lin fart på redak­törs­ar­be­tet. Genom många vig­gan­vän­ners för­köp av boken så vågade vi också trycka den. Och 2008 kom boken ut.

Boken såldes i bokhandeln för 250 kr men kan nu erhållas GRATIS! Det finns nu (2019) ett restlager hos Jan Stolpe. För att få ditt ex, kontakta Jan på: jan.stolpe@outlook.com. Han kan skicka den till dig och du betalar då bara portot (55 kr 2019). Du kan även avtala med Jan om att hämta den hos honom i centrala Stockholm.

Boken en inspirationskälla
Det har visat sig att många som trots att de inte gick på Vig­gan ändå upp­skat­tar boken. Genom sina berät­tel­ser ini­från sko­lan säger den något om vad som är vik­tigt för att en skola ska kunna ge ung­do­mar en väg vidare i livet. Boken har på så vis ett bud­skap och kan fun­gera som en inspi­ra­tions­källa för dis­kus­sion av dagens pro­blem, av vad som behövs resp. sak­nas t.ex. barns behov av att bli sedda; av stöd från de vuxna; av fri­het men sam­ti­digt ansvar; av konst, kul­tur och hant­verk; av hel­hets­per­spek­tiv där såväl abstrakt tän­kande, intui­tion och känsla erkänns.

Ett semi­na­rium på ABF visade att vår gemen­samma bok är en bra utgångs­punkt för dis­kus­sion av aktu­ella frå­gor och borde kunna fun­gera som under­lag för många fler dis­kus­sions­kväl­lar eller mot­sva­rande. Ett tema kan t.ex. vara ”De este­tiska och prak­tiska ämne­nas bety­delse i sko­lan och för barns utveck­ling.” Detta tema är aktu­ellt nu när kul­tur och lärar­ut­bild­ningar dis­ku­te­ras. En dis­kus­sions­kväll eller en liten utställ­ning, i t.ex. ert lokala bib­li­o­tek kanske vore något.

3 reaktioner på ”Boken om Viggan”

  1. Hej! Jag anammade uppropet om att skriva mina upplevelser på Viggan, och det var lätt och snabbt gjort. Så kom boken och en ny värld öppnade sig… Visst tyckte jag att allt varit fantastiskt men nu förstod jag äntligen andemeningen och ursprunget och med stigande iver läste jag allas så olika upplevelser. Helt underbart !! Tack igen för detta initiativ !

    1. Det var bra att boken kom ut. Speciellt minns jag Jan Guillous statement och även buandet som mötte mig när jag från talarstolen sa att vi som var placerade på Viggan av Stockholms Stads Barnavårdsnämnd inte fick samma villkor som övriga elever (fast BvN betalat extra för det! Dessa pengar sändes nämligen tillbaka av C. Viredius har det framkommit vid lusläsning av dokument från BvN.)

Lämna ett svar till Yvonne Domeij Avbryt svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.